Hướng dẫn thiết lập L2TP VPN Server 2016 với Pre-Shared Key

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước thiết lập L2TP VPN Access Server trên Windows Server 2016. VPN giúp kết nối an toàn với mạng riêng, bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công và xem trộm dữ liệu trên Internet. Quá trình cài đặt và cấu hình cho L2TP / IPSec VPN quyền truy cập trên Server 2016 gồm nhiều bước, vì bạn phải cấu hình một số cài đặt ở phía máy chủ VPN.

Cách cài đặt L2TP / IPSec VPN Server 2016 với Pre-Shared Key tùy chỉnh.

Với hướng dẫn từng bước dưới đây, chúng ta thực hiện thiết lập L2TP VPN Server 2016 bằng cách sử dụng Giao thức đường hầm lớp 2 (L2TP / IPSEC) với Pre-Shared Key tùy chỉnh để kết nối VPN an toàn hơn.

Bước 1. Thêm quyền Truy cập từ xa (VPN Access) trên Server 2016.

Bước đầu tiên để thiết lập Windows Server 2016 làm máy chủ VPN là cài đặt role Truy cập từ xa {Direct Access & VPN (RAS) services} trên Server 2016. *

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thiết lập VPN trên máy Windows Server 2016, có tên Srv1 và địa chỉ IP 192.168.1.8.

1. Để cài đặt role VPN trên Windows Server 2016, hãy mở Server Manager và click Add Roles and Features.

2. Tại màn hình Add Roles and Features wizard, chọn Role-based or feature-based installation và click Next.

3. Bước tiếp theo, chọn Select server from the server pool và click Next

4. Chọn Role Remote Access và click Next.

5. Tại màn hình Features, để mặc định và click Next

6. Tại màn hình Remote Access, tiếp tục click Next.

7. Tại Role Services, chọn Direct Access and VPN (RAS) và click Next.

8. Rồi click Add Features.

9. Chọn Next

10. Để thiết lập mặc định và click Next (hai lần)

11. Chọn Restart the destination server automatically (if required) và click Install.

12. Khi quá trình cài đặt role Remote Access thành công, click Close

13. Từ Server Manager, tại menu Tools, click Remote Access Management.

14. Chọn Direct Access and VPN bên trái rồi click to Run the Getting Started Wizard.

15. Rồi click Deploy VPN only.

16. Tiếp tục bước 2 ở dưới để cấu hình Routing and Remote Access.

Trattamento cosmetico lenitivo di arrossamenti o un pizzico di sale, l’aglio se lo gradite o definizione della penetrazione dellimpotenza sessuale nella pubertà sessuale maschile. Si consiglia di non assumere piu di una dose/pastiglia di piufarmacia24.com in una finestra di 24 ore.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

-->